Mesačné archívy: júl 2018

Poplatky investície v podielových fondoch?

Každý finančný produkt niečo stojí. Tak ako sa stretneme s poplatkami v prípade bežného účtu, výberom hotovosti z bankomatov, poplatkom za poskytnutie úveru, tak sa stretneme aj s poplatkami v prípade investovania do podielových fondov.

Na začiatok treba investíciám niečo obetovať a časom sa vaša trpezlivosť pretaví do výnosov, ktoré vám investícia prinesie. V prípade investovania je potrebné vyberať obozretne. Okrem preverenia si inštitúcie (či daná inštitúcia má oprávnenie od NBS na poskytovanie investičných služieb) sú dôležitým faktorom aj poplatky. Ak im nebudete venovať svoju pozornosť, tak môžu zisk z vášho investovania významne ovplyvniť.

Ako na poplatkoch ušetriť?

Pred samotným investovaním sa je potrebné oboznámiť s výškou poplatkov a spôsobom, akým sa účtujú. Zarobiť na investícii do podielových fondoch sa dá iba vtedy, ak je dosiahnutý výnos vyšší ako zaplatené poplatky.

Je tiež dobré uvedomiť si, že v prípade poplatkov neplatí rovnica, že čím viac zaplatíme na poplatkoch, tým viac sa mi vložené peniaze vo fondoch zhodnotia. Drahšie fondy už vôbec nie sú zárukou lepšieho zhodnotenia.

Vo všeobecnosti platí, že podielové fondy s veľkým objemom majetku majú vyššiu šancu znížiť celkové náklady než malé fondy. Veľké fondy môžu svoje fixné náklady prerozdeliť medzi viac investorov, prípadne do väčšej hodnoty spravovaného majetku a mali by byť tak v konečnom dôsledku pre investorov lacnejšie.

Okrem štandardného rozdelenia investície na peňažné, dlhopisové, zmiešané a akciové fondy je vždy potrebné zvážiť aj regionálne zameranie a investičnú stratégiu fondov. Pre fondy pôsobiace na hraničných a nerozvinutých trhoch tzv. „emerging markets“ a „frontier markets“ platí, že sú drahšie, než tie, ktoré investujú na trhoch rozvinutých (Európa, USA).

Poplatky spojené s nákupom podielových jednotiek

Vstupný poplatok pokrýva náklady spojené s vydaním podielového listu, jeho propagáciou a províziou pre distribútora.

Vstupný poplatok sa určuje v percentuálnej výške zo sumy investície. Výšku vstupného poplatku ovplyvňuje zameranie fondu, ktoré určuje veľkosť podstupovaného investičného rizika a očakávaného výnosu. Dynamické dlhodobejšie investície majú vyšší vstupný poplatok ako krátkodobé a konzervatívne. Na druhej strane z dlhodobého investovania je možné pri vhodnej voľbe fondov zarobiť omnoho viac a poplatok sa rýchlo investorovi vráti na ziskoch.

Priebežné poplatky investície 

Manažérsky poplatok (management fee) je poplatok investičnej spoločnosti za správu vášho majetku. Účtuje sa ako ročná percentuálna miera z objemu majetku, ktorý vám inštitúcia spravuje. Lacné investície vedia stlačiť tento poplatok do 1%, ultra-drahé investície, ktoré na Slovensku stále nájdeme, majú premrštený poplatok aj viac ako 5% ročne.

Výkonnostný poplatok (performance fee) môžeme nájsť len v niektorých fondoch. Tento poplatok sa hradí z hodnoty výnosu fondu nad jeho benchmarkom. Motivuje manažéra fondu k tomu, aby mal nadštandardné výsledky.

Poplatky spojené s odpredajom podielových jednotiek

Výstupný poplatok nie je bežným typom poplatku a vyskytuje sa vo fondoch len výnimočne. Účtuje sa pri odpredaji (redemácii) podielových jednotiek, teda v čase, keď investíciu v podielových fondoch ukončujete a prostriedky z nej vyberáte.

Celková nákladovosť investície

Total Expense Ratio (TER) je ukazovateľ celkových nákladov fondu. Je vypočítaný ako pomer celkových prevádzkových nákladov fondu k priemernej hodnote čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Tento ukazovateľ nezahŕňa vstupné a ani výstupné poplatky investície.

Ongoing charges je ďalším často využívaným ukazovateľom nákladovosti, ktorý na rozdiel od ukazovateľa TER nezahrňuje výkonnostný poplatok.

Všetky poplatky spojené s investíciou nájdete v sadzobníkoch spoločností, ako aj v kľúčových informáciách pre investorov. Pred investovaním si vždy pozrite tzv. KIID dokument. Poplatky a spôsob ich výpočtu sa tiež zvyknú uvádzať aj v prospekte fondu.

Sporenie na dôchodok v podielových fondoch

Podielové fondy majú slúžiť najmä na dôchodkové sporenie. Na Slovensku je viacero možností prípravy na starobný dôchodok. Za zmienku stojí druhý a tretí dôchodkový pilier, ale aj individuálne investovanie v zahraničných podielových fondoch a investičných schémach.

Na dôchodok sa vždy odporúča sporiť aj vo vlastnej réžii a odkladať si podľa možností aspoň 5-10% z čistého mesačného príjmu.

Pre správny výber sporenia vo fondoch je potrebné zohľadniť okrem poplatkov aj viacero iných faktorov, ako územná a odvetvová štruktúra fondu, rizikový profil fondu alebo investičný horizont. V oblasti investovania vám poradí váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.