INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca dáva prevádzkovateľovi MôjPoradca.sk súhlas na zasielanie obchodných ponúk pre informácie o produktoch a službách a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty. Ak si zasielanie obchodných ponúk neželáte, prosím informujte nás o tom. Vášmu želaniu samozrejme radi vyhovieme. Našim cieľom nie je obťažovať Vás reklamou. Zároveň Vás ubezpečujeme, že obchodné ponuky zasielame iba občasne a zakaždým s možnosťou odhlásiť sa zo zasielania ponúk.

Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mail) sa získavajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, keďže ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov vyplývajúcich z Vášho dopytu po finančných službách, ktorý ste nám zaslali prostredníctvom formulárov na MôjPoradca.sk

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z Vášho dopytu, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom prevádzkovateľa výlučne za účelom zabezpečenia služieb vyplývajúcich z Vášho dopytu.

Dopytový systém MôjPoradca.sk predstavuje elektronický systém dostupný záujemcovi cez webovú stránku www.MojPoradca.sk, prostredníctvom ktorého záujemca vytvára dopyt po zvolenej finančnej službe a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje záujemcu a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich z dopytu.

Prevádzkovateľom tohto informačného systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť Finpros, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie kontaktu medzi záujemcom o finančnú službu a sprostredkovateľom, a to za účelom ponuky finančnej služby alebo produktu podľa potrieb záujemcu a na základe údajov poskytnutých záujemcom v zaslanom dopyte.

Zoznam osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • Bydlisko
 • Dátum narodenia
 • e-mail

Osobné údaje sa nezverejňujúOsobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim tretím stranám, resp. príjemcom:

 • zamestnanci prevádzkovateľa (administratívny pracovníci)
 • poradca / sprostredkovateľ, na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s prevádzkovateľom

 

Záujemca (dotknutá osoba) je oprávnený v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov:

(1) Záujemca má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je záujemca oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

(2) Právo záujemcu podľa predchádzajúceho odseku písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana záujemcu, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Záujemca na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Záujemca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka záujemcu je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie záujemca namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Záujemca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Záujemca má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti záujemcu vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať záujemca; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje záujemcu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Záujemca nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov záujemcu alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke záujemcu, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov záujemcu.

(6) Ak záujemca uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom záujemca doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis záujemcu; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať záujemcovi,

(7) Záujemca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak záujemca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak záujemca nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.